Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Albertov 4, 12801 Praha 2 - tel.: +420 224 968 001, e-mail: lge @ lf1.cuni.cz

Pokroky v biologii buňky (přednáškový kurz):

Koordinátor a odborný garant kurzu:
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.,
Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK,
Albertov 4, 128 01 Praha 2,
Tel. 224 968 001, Fax: 224 917 418,
E-mail: iraska@lf1.cuni.cz

Kurz se koná každý druhý rok - zpravidla začátkem kalendářního roku.
Příští kurz se bude konat začátkem roku 2017. Kurz je povinný.

Kontaktní osoba:
Zdeňka Fischlová, tel.: +420 224 96(8001) email: zfisch@lf1.cuni.cz

Anotace:
Jedná se o cyklus přednášek v rozsahu 24 hodin (1x týdně 4 přednášky, po dobu 4 týdnů, od 9 do 16 hod). Cyklus tvoří přednášky uznávaných odborníků v oboru buněčné biologie a patologie z 1., 2. a 3. lékařské fakulty UK, Přírodovědecké fakulty UK a ústavů Akademie věd ČR. Přednáškový cyklus poskytne postgraduálním studentům nejnovější poznatky vybraných témat v oboru buněčné biologie a patologie. Přednášky se týkají jednak využití moderních technik v současném biomedicínském výzkumu a především vlastního vědeckého bádání v oblastech organizace buněčného jádra, genové exprese a její regulace, buněčného cyklu, cytoskeletárních struktur buňky, kmenových buněk, buněčných a virových onkogenů, genetických onemocnění a imunitního systému.

Doporučená literatura:
1. Bruce Alberts a kol.: Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky (2. vydání), 2005, český překlad, Espero Publishing
2. Bruce Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell (6th edition), 2014, Garland Science
3. Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz: Cell Biology (2nd edition), 2007, Elsevier
4. Harvey Lodish et al.: Molecular Cell Biology (7th edition), 2012, W.H. Freeman and Co.
5. Robert A. Weinberg: The Biology of Cancer (2nd edition), 2013, Cold Spring Harbor Laboratory Press

ZPĚT